Handelsbetingelser

 1. Afgivne tilbud er uforpligtende i optil 30 dage efter udstedt dato eller når tilbud bekræftes til ordre
 2. Ordre er som udgangspunkt bindende for køber med mindre anden aftale foreligger. Ordrer er forbeholdt under tilfredsstillende kulturdyrkning og alle former for force majeure, der ville kunne forhindre effektueringen af givne ordrer.
 3. Evt. reklamationer modtages positivt og skal meldes senest inden 2 dage efter levering og bør foretages ved købers modtagerkontrol. Erstatning eller afslag i pris kan aldrig overstiger varens pris på faktura.
 4. Annullering af ordre foretages kun under specielle forhold.
 5. Fragt og emballering foretages under mest og bedst hensyntagen til varens art og karakter men dog for købers regning og risiko. Køber kan selv afhente eller arrangere fragt, dog efter aftale og rådgivning fra sælger.
 6. Garanti for fortsat vækst gives ikke, da vejrforhold, håndtering af planter og efterfølgende kultiveringsforhold har stor indflydelse på selv stærke og sunde leverede planter.
 7. Betalingen skal foreligge senest 8 dage efter fakturadato eller andet aftalt. Renter tilskrives derefter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 8. Priserne er givne dagspriser ekskl. moms plus evt. fragt og emballage.
 9. Samtlige leverede varer tilhører sælger indtil korrekt betaling er foretaget.
 10. Ret til prisændring og trykfejl forbeholdes.
 11. Køber erklærer ved ordre at være indforstået med ovenstående vilkår.

******************************************************************************************************************************************

Kvalitetssikring af planteleverancer

Udarbejdet af
Danske Anlægsgartnere
Dansk Planteskoleejerforening
Oktober 1996

A. Formål.

Med denne aftale fastlægges procedure for kvalitetssikring af planteleverancer mellem en planteleverandør og en udførende anlægsgartnermester.
Aftalen er gældende for en given planteleverance, såfremt én af parterne kræver det.

B. Ansvarsfordelingen.

Ansvaret for planterne overgår fra leverandøren til den udførende ved levering af planterne. Ved levering forstås at den udførende fysisk får leverancen i hænde.
Finder levering sted udenfor almindelig arbejdstid skal dette aftales. Såfremt der efterfølgende opstår vækstproblemer søges ansvaret placeret ved granskning af
den dokumentation der er bilag til aftalen. (jvf. afsnit D).
Planternes sortsægthed, herunder oprindelse er leverandørens ansvar i 5 år, svarende til den ansvarsperiode der følger anlægget.
Plantesæsonen starter 1. august og varer til 31. maj.
Ændres planlagt plantesæson til senere sæson, betales et tillæg på 25% pr. sæson. Det forudsættes dog, at der er givet et varsel for sæsonforskydning på minimum 60 dage før sæsonens udløb, d.v.s senest 31. marts. I modsat fald er køber pligtig til at modtage leverancen og/eller betale leverancen fuldt ud excl. leveringsomkostninger ved sæsonens udløb.

C. Reklamationsfrister.

Reklamationer afgives på synlige fejl og mangler straks ved levering, dog er reklamationsfristen på planteart, antal og størrelse fastsat til 5 arbejdsdage fra levering.

D. Grundlag.

Aftalens faglige og historiske baggrund er „Plant og Plej“ samt den del af „Forslag til kontrolordning for beplantning“ som omhandler planteskoler og anlægsgartnere.

I aftalen indgår de bilag/skemaer som nævnes i følgende afsnit:
Tilbudsindhentning
Ordrebekræftigelsen
Produktionsdokumentation
Anlægsdokumentation
Plejedokumentation

Leverandørernes udvidede produktionsdokumentation og den udførendes udvidede anlægsdokumentation kan kræves forelagt (jvf. afsnit H og J).

E. Tilbudsindhentning.

I skemaet „Anmodning om tilbud på planteleverance“ angives på hvilket grundlag den udførende ønsker indhentet et tilbud på en given planteleverance.
Såfremt det afgives alternativt tilbud, skal det fremgå særskilt. For at tilbuddet kan være konditionsmæssigt, skal der samtidig afgives tilbud på det foreskrevne.

F. Ordrebekræftelsen.

I skemaet „Ordrebekræftelse på planteleverancer“ angives på hvilket grundlag ordrebekræftelsen afgives.

G. Produktionsdokumentation.

Leverandørens produktionsdokumentation omfatter:
1. Følgeseddel.
Følgesedlens oplysninger skal omfatte:
– sagsidentifikation.
– følgeseddelnummer.
– leveringsdato.
– kørelistenr. (ved transport).
– leveringsform.
– modtageradresse.
– emballering.
– plantenavne.
– plantestørrelse.
– planteantal.

2. Leverandørens Kvalitetssikringsdokumentation, (bilag til følgeseddel).
– sagsidentifikation.
– følgeseddelnummer.
– optagningsuge (for planter i knop-hvileperiode).
– optagningsdato (for planter udenfor knophvileperiode).
– seneste opbevaringsform.
– interne koder til identifikation af udvidet produktionsdokumentation (f.eks.lokationskoder)

3. Plantepas.
– Plantepas skal vedlægges for de planter, der er omfattet af denne lovpligtige ordning.
– Plantedirektoratets direktiver om plantepas følges.

H. Udvidet produktionsdokumentation.

Hvis der konstateres vækstproblemer og det formodes, at problemet er opstået i plantens produktionsforløb skal leverandøren desuden på forlangende oplyse:
– Markplaner (lokationsoversigt).
– Gødningsplaner.
– Jordbundsanalyser.
– Sprøjteplaner.
– Herkomstkontrol.

Ønskes denne dokumentation uden saglig grund, betales der for de faktiske omkostninger ved fremskaffelsen.

I. Anlægsdokumentation.

Den udførende skal fra modtagelsen af en planteleverance indtil plantningen er udført kunne dokumentere, hvordan planterne er behandlet, samt hvordan etableringsbetingelserne i øvrigt har været.
De nødvendige kontroller skal være specificeret i den udførende sagsorienterede kvalitetssikring. Hertil anvendes skemaer for „modtagekontrol“ og „proceskontrol“.

J. Udvidet anlægsdokumentation.

Hvis der opstår vækstproblemer der formodes at skyldes jordbundsforhold, skal den udførende på forlangende oplyse
– Tørrumvægten af råjord og evt. muldjord.

K. Plejedokumentation.

Aftalen er alene gældende så længe den udførende har ansvaret for plejen af planterne dog højst 5 år. Som dokumentation for plejeindsatserne udfyldes skemaet for „plejekontrol“.

L. Skema/bilag til nærværende aftale.

– Anmodning om tilbud på planteleverance.
– Ordrebekræftelse på planteleverance.
– Modtagekontrol.
– Proceskontrol.
– Plejekontrol.